Podmienky používania

  1. Internetová stránka www.fajnsmeker.sk je určená pre širokú verejnosť a je pre prispievateľa prístupná po jednoduchom zaregistrovaní sa. Prispievateľ príspevok zverejní tým, že svoj príspevok odošle z určeného formulára. Za obsah príspevku zodpovedá výlučne prispievateľ. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených užívateľmi. Za účelom skvalitnenia služieb poskytovatelia majú právo upozorniť prevádzkovateľa na nevhodný obsah príspevku.
  2. Napriek tomu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo, či z podnetu inej osoby alebo na základe vlastného uváženia, bez udania dôvodu odstrániť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom, porušujú platné zákony SR (napr.: obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, rasistické, xenofóbne alebo šovinistické prejavy atď.) alebo poškodzujú niekoho dobré meno.
  3. Internetová stránka www.fajnsmeker.sk nie je určená na umiesťovanie reklamných príspevkov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať témy a príspevky reklamného charakteru alebo príspevky porušujúce základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie.
  4. Prispievateľom, ktorí budú opakovane porušovať tieto pravidlá, prevádzkovateľ znemožní podávať ďalšie príspevky.
  5. Prispievateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je za účelom skvalitnenia služieb oprávnený upravovať príspevky po gramatickej, štylisickej alebo aj obsahovej stránke.
  6. Prispievateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať príspevky tretím stranám za účelom propagácie.
  7. Prispievateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.
  8. Prispievateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, prevádzkovateľovi môže vyplynúť povinnosť poskytnúť všetky dostupné informácie o prispievateľovi (vrátane súkromných údajov prispievateľa) orgánom oprávneným konať vo veci porušenia všeobecne záväzných predpisov.